Daihatsu Move

Gallery: 

Image: 

1997 Daihatsu Move Plus - auto